card

ТӨСЛҮҮД

Aжлын товч тайлангууд

Лабораторид 1.8 тн багтаамжтай ган 2 ширхэг, Хулдын овгийн загасны түрс өсгөвөрлөх инкубаци 4 ширхэг, эх сүрэг байршуулах бассейн 3 ширхэг, 100-1000 дахин өсгөх хүчин чадалтай гэрлийн микроскоп, лабораторийн жин зэрэг загас үржүүлэг, туршилт судалгааны ажлуудад шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багажуудаар бүрэн тоноглогдсон. Нэг улиралд 2.5-3 см урттай 500.000 ширхэг жарамгайнуудыг өсгөвөрлөн бойжуулах хүчин чадалтай.

Судалгаа, шинжилгээ загас өсгөвөрлөн бойжуулах ажлуудыг
ан амьтан сэргээн нутагшуулах, туршилт судалгааны мэргэжлийн байгууллага Монголын агнуурын загас холбоо НҮТББайгууллагын загас судлаачид  / Iconologists / хийж гүйцэтгэсэн.